Salgs og leveringsbetingelser

Iver Norge AS - Shop

Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter

Versjon 2020:1 gjeldende fra 1. april 2020.

Innledende bestemmelser

1. Anvendelsesområde

Iver Norge AS (”Iver Norge”) sine Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter gjelder for levering av produkter, tjenester og/eller Office 365 supporttjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av Iver Norge.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt, tjenester og Office 365 supporttjenester finnes nedenfor. Videre inneholder disse allmenne vilkårene bestemmelser som gjelder for alle leveranser.

Disse Allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt

2. Produktinformasjon

Varene som presenteres på Iver Norges hjemmesider utgjør Iver Norges ordinære sortiment. Dersom det er avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på Iver Norges hjemmesider og det som angis i øvrige publikasjoner, har det som fremkommer på hjemmesidene forrang.

3. Priser og frakt

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Iver Norges hjemmesider, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Iver Norge forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på Iver Norges hjemmesider.

Importprodukter som ikke er en del av Iver Norges standardsortiment prises basert på valutakursen på faktureringstidspunktet. En midlertidig salgspris basert på gjeldende valutakurs oppgis ved bestilling. Ved fakturering justeres salgsprisen i henhold til dagjeldende valutakurs som bestemt av Iver Norge.

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser.

4. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling kan skje ved bruk av kredittkort/debetkort, direktebetaling gjennom nettbank eller ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. Betaling kan også skje gjennom finansiering via en av Iver Norges samarbeidspartnere.

Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på Iver Norges bankkonto til avtalt forfallsdato. Ved forsinket betaling har Iver Norge rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Iver Norge (reklamasjon) må være Iver Norge i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Iver Norge.

Produktene forblir Iver Norges eiendom frem til Iver Norge har mottatt full betaling.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Iver Norge rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

5. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos Iver Norge aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet.

Ved bestilling sendes en mottaksbekreftelse med emneteksten "takk for din ordre" på epost. Denne bekreftelsen har informasjon om innholdet av bestillingen. I forbindelse med avsendelse av leveransen fra Iver Norges lager sendes en ordrebekreftelse per epost med emneteksten "din ordre er på vei". Bindende avtale mellom partene inngås først ved avsendelse av denne ordrebekreftelsen til kunden dog er kunden bundet av sin ordre etter ordrelegging.

6. Levering

Levering skjer i Norge av transportør eller av Iver Norges engasjerte leverandør med følgende leveringsvilkår: Ex works Iver Norges lager iht. Incoterms 2010. Risiko for forsendelsen går over på kunden når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra Iver Norge sitt lager.

Iver Norge har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.

7. Retur

På vilkårene under aksepterer Iver Norge retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader.

Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle tilgodehavende hos Iver Norge, eller faktureres separat.

Ved ønske om retur skal kunden kontakte Iver Norge, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Iver Norges hjemmesider og der opprette et returoppdrag. Mottatt oppdragsnummer eller returseddel innebærer ikke at Iver Norge har akseptert returen. Kunden skal returnere produktet til angitt adresse sammen med mottatt returnummer. Retur godkjent av Iver Norge skal være tilgjengelig for Iver Norge senest fjorten (14) dager etter at kunden har mottatt returnummer. Frakten skal være betalt og produktet godt innpakket i godkjent emballasje. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på produktet under transport.

Retur som ikke godkjennes sendes tilbake til kunden på dennes bekostning. Godkjente returer krediteres kunden etter fradrag for eventuell returkostnad/avgift. Godkjenning av returer forutsetter oppfyllelse av de ovennevnte forpliktelser.

8. Transportskader

Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. Transportskader må meldes til transportøren samt Iver Norge på leveransedagen, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk. Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Dersom kunden ikke reklamerer innenfor angitt tidsramme taper kunden rett til å gjøre krav gjeldende mot både transportøren og Iver Norge.

9. Reklamasjon

Ved mottak av leveransen, skal kunden undersøke det leverte produktet. Reklamasjonskrav ift produktene/leveransen må framlegges Iver Norge umiddelbart etter at feilen er oppdaget, og senest ti (10) dager fra fakturadato. Produktet må returneres på angitt måte.

Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte Iver Norge, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Iver Norges hjemmesider og der opprette et oppdrag. Tilkjent oppdragsnummer eller returseddel innebærer ikke at Iver Norge har akseptert reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i fjorten (14) dager, og produktet skal innen utløpet av denne perioden gjøres tilgjengelig for Iver Norge. Ved retur av produktet skal returfrakten til Iver Norge være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Ved feilaktig reklamasjon har Iver Norge rett til å sende produktet tilbakesendes produktet i retur til kunde, samt belaste fraktkostnader. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for eksempel brun bølgepappkartong). Kunde er ansvarlig for tap eller mangler ved produktet under transport. Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. Iver Norge forbeholder seg rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunden for kostnaden for slik test dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen derfor ikke aksepteres.

10. Garanti

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Iver Norge gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.

11. Ansvar

Dersom det foreligger mangel som Iver Norge svarer for, forplikter Iver Norge seg til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Iver Norge forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.

Iver Norge er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Iver Norges sortiment eller for kompatibilitet med kundens nåværende produkter, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt av Iver Norge eller følger av produktinformasjon gitt av Iver Norge.

Iver Norges ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre mangelsbeføyelser gjeldende mot Iver Norge. Iver Norge svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon eller tapt fortjeneste eller andre tap som følger av manglende eller vanskeliggjort bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data.

Iver Norges totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Iver Norge ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Produktene eller Tjenestene i løpet av siste 12 måneders periode.

12. Teknisk support

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Iver Norge seg rett til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport. Telefonnummer til de respektive produsenter/leverandører er tilgjengelig på Iver Norges hjemmesider under fanen kundeservice/kontakt/hvem kontakter jeg. Vennligst merk at supporten kan være på engelsk for visse produsenter og at det i noen tilfeller gis support utelukkende gjennom epost og hjemmesider.

13. Særskilte vilkår for programvare

All programvare som finnes tilgengelig på Iver Norges hjemmesider er opphavsrettslig beskyttede verk fra de respektive produsenter. Ved kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvare gjelder den respektive produsent eller lisensgivers vilkår. Vilkårene kan medfølge eller inngå i programvaren. I lys av det ovenstående, godtar Iver Norge ikke ansvaret for salg av programvare, inkludert men ikke begrenset til, garanti om att programvaren passer til formålet eller eiendomsrettigheter. All kjøp av programvare via Iver Norge skjer i henhold til Iver Norges generelle vilkår.

14. Særskilt om skytjenester

Ved kjøp av skytjenester henviser Iver Norge kunden til de respektive rettighetshaveres online abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller tjenester.

Særskilte bestemmelser for levering av tjenester

15. Omfang og gjennomføring

Iver Norge vil utføre den avtalte tjenesten ("Tjenesten") på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer.

Iver Norge kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om Iver Norge engasjerer en underleverandør vil Iver Norge være ansvarlig for både Iver Norges og underleverandørens arbeid.

Kunden må gi Iver Norge tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Iver Norge skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal Iver Norge få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

16. Betaling mm.

Iver Norge har rett til betaling etter Iver Norges til enhver tid gjeldende prisliste. Iver Norge har rett til å, en gang per år, justere avtalte priser i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås indeks over snittlønn i undergruppen IKT-tjenester i tabellen ”Heltidsansatte i informasjonssektoren, gjennomsnittlig månedslønn etter næring”.

Iver Norges kompensasjon er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter og gebyrer knyttet til Tjenesten.

Iver Norge har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene.

Iver Norge utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. Iver Norge har krav på vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

17. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling skjer med faktura etter særskilt kredittvurdering. Betaling kan skje gjennom finansiering via en av Iver Norges samarbeidspartnere.

Fakturaen må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Iver Norges bankkonto til avtalt forfallsdato. Ved forsinket betaling har Iver Norge rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Iver Norge må være Iver Norge i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Iver Norge.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Iver Norge rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

18. Bestilling og ordrebekreftelse

Gjennom å bestille Tjenesten, aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Ved å akseptere vilkårene binder kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet.

Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

19. Ansvar

Foreligger feil ved tjenesten som Iver Norge er ansvarlig for, er Iver Norge forpliktet til å, etter eget valg, avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i samsvar med det som er angitt i disse generelle kjøpsvilkår. Hvis Iver Norge velger å ikke avhjelpe mangelen eller omlevere, har kunden rett til et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet.

Iver Norge er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Iver Norge. Hvis Tjenesten består i rådgivning er Iver Norges ansvar begrenset til slik rådgivning basert på den informasjonen som gis av kunden. Iver Norge tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden fatter med bakgrunn i Iver Norges rådgivning.

Iver Norges totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Iver Norge ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Tjenestene i løpet av siste 6 måneders-periode.

Iver Norge er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, slik som produksjonsbortfall eller tap av fortjeneste, eller andre skader, eller for (ii) tap av data.

Ansvarsbegrensningene etter dette punkt gjelder ikke for personskade eller ved forsett eller grov uaktsomhet fra Iver Norges side.

Kunden er ansvarlig for å skriftlig informere Iver Norge om alle endringer som kunden selv eller med hjelp av andre gjør i kundens IT-miljø, dersom endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som Iver Norge leverer. Iver Norge er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at slike endringer ikke meddeles Iver Norge i samsvar med det ovenstående.

20. Reklamasjon

Kunden mister sin rett til å fremstille erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten forsinkelse, ikke senere enn tre måneder etter at den spesifikke Tjenesten utføres.

21. Immaterielle rettigheter

Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved utføring av Tjenesten skapes særskilt for Iver Norge for kundens regning. Med mindre annet er avtalt skriftlig, mottar Iver Norge en ikke-eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle åndsverk laget av Iver Norge for kundes regning.

Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Iver Norge eller tredjepart utover det som angis ovenfor. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale som tilhører Iver Norge eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender.

Iver Norge er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten.

22. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med avtalen.

Iver Norge garanterer at Tjenesten som utføres av Iver Norge og de immaterielle rettigheter som Iver Norge skaper eller gir under kontrakten (med unntak av tredjepartstjenester eller produkter fra Iver Norge leverandører) så vidt Iver Norge kjenner til, ikke krenker tredjeparts rettigheter.

Kunden skal straks varsle Iver Norge skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten.

Ved en påstand om krenkelse, som Iver Norge er ansvarlig for, (ikke overtredelser knyttet til endring av kunde eller relatert til tredjepartsprodukter eller lignende brudd), skal Iver Norge ha rett til, for egen regning, å overta tvisten og føre saken på vegne av kunden, samt for egen regning å enten sikre kundens fortsatte utnyttelse av Tjenesten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten mot liknende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, eller inngå avtale, oppgjør eller kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Iver Norge. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse. Dersom Iver Norge ikke kan sikre Kundens rett til bruk av lignende, akseptabelt produkt eller tjeneste, har begge parter, som eksklusive kompensasjon i forhold til påstått brudd, rett til å heve avtalen gjeldende for aktuelle produkter eller tjenester med umiddelbar virkning. Iver Norge plikter i det tilfelle å betale tilbake det beløpet som er betalt for produktet eller tjenesten, forutsatt at kunde returnerer produktet, fratrukket kundens bruk.

Iver Norge forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik eller dom må betale for krenkelsen, som Iver Norge er ansvarlig for, av immaterielle rettigheter ved kundens bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av immaterialrettslige mangler i Tjenesten som Iver Norge er ansvarlig for.

23. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder fra den signeres av partene (inkludert bindene aksept per e-post fra autorisert representant fra selskapet. Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom en part:

(A) i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der retting er mulig, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller
(B) slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering eller på annen måte er insolvent.

Kundens fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten ved opphør av avtalen etter dette punkt 23 krever at kunden har oppfylt sin plikt til å betale.

Alminnelige bestemmelser

24. Kobling til tredjeparts nettsider

Hyperlenker på Iver Norges hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate hjemmesidene. De lenkede nettsidene kontrolleres ikke av Iver Norge og Iver Norge er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på nettsidene eller innholdet i koblinger på nettsidene. Iver Norge gjør lenkene tilgjengelige for å forenkle kundens søk og Iver Norges lenking medfører ikke at Iver Norge har godkjent de respektive nettsidene.

25. Iver Norges hjemmeside og immaterielle rettigheter

Innholdet på Iver Norges hjemmesider er Iver Norge eller dets lisensgivers eiendom. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres eller på annen måte anvendes uten skriftlig samtykke fra Iver Norge. Utskrift eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele, på andre måter benytte eller utnytte materialet eller deler av dette uten at Iver Norge på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette.

26. Kundekonto

Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Iver Norges hjemmesider skal håndteres slik at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kundens navn og at kunden er betalingsansvarlig for disse overfor Iver Norge. For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger for kundens regning. Dersom kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til innloggingsinformasjonen deres, må kunden umiddelbart varsle Iver Norge samt endre passordet.

27. Personopplysninger

Når Iver Norge er databehandlingsansvarlig
Iver Norge vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger om kundens kontaktpersoner for de formål og på de vilkår som fremgår av Iver Norge retningslinjer for personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos Iver Norge, bekrefter kunden at denne har informert selskapets representanter om Iver Norges behandling av deres personlige data, og innhentet deres samtykke til behandlingen.

Når Iver Norge behandler personopplysninger på vegne av kunden
I tilfeller der Iver Norge behandler personopplysninger på vegne av Kunden skal partene inngå en separat databehandlingsavtale om behandling av personopplysninger som Iver Norge utfører på vegne av kunden.

28. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er regulert av norsk rett.

Eventuelle tvister løses ved voldgift iht. voldgiftsloven. Forhandlingene holdes i Oslo. Med mindre annet avtales er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse underlagt taushetsplikt.

Dersom Iver Norge som følge av sakens art og størrelse finner dette hensiktsmessig, kan Iver Norge i stedet velge å bringe saken inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

29. Force Majeure

Iver Norge er ikke ansvarlig for skader forårsaket av forhold utenfor Iver Norges kontroll, for eksempel krigslignende hendelser, opprør og uro, forstyrrelser i kommunikasjon, eksport- og importrestriksjoner, rettsoppgjør eller andre myndighetspålegg, streik, lockout, blokkader eller annet arbeidshinder, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn av de nevnte omstendigheter.

30. Øvrig

Iver Norge forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling.